Ouderraad en deelraad

De ouderraad Er is een zeer actieve ouderraad die uw belangen behartigt en die een belangrijke rol speelt bij het organiseren van diverse activiteiten voor uw kind. De ouderraad is actief op de volgende drie gebieden:
• Functie als klankbord; het is regelmatig voorgekomen dat we met de ouderraad kijken naar bv. huisregels, omgangsvormen, activiteiten, het rooster, of het gebouw.  Soms vragen we de ouders naar hun mening, een andere keer komen de ouders met punten die besproken en mogelijk anders geregeld kunnen worden.

• Organisatie en uitvoeren van activiteiten; de ouders van de ouderraad ondersteunen bij activiteiten die bedoeld zijn om de saamhorigheid en de sfeer op school te verhogen. Daarbij kan o.a. gedacht worden aan Sinterklaas, Kerst, diploma-uitreiking of een doedag.

• Informatiebron richting andere ouders; de ouders van de ouderraad geven voorlichting op ouderavonden en de open dag. Daarnaast organiseren zij een thema-avond voor ouders. 

Deelraad De inspraak van ouders, personeel en leerlingen in de besluitvorming van het CVO (ons bestuur) gaat via de medezeggenschapsraad (GMR). Scholengroep Penta heeft een eigen medezeggenschapsraad.

Op onze school is een deelraad. Terwijl de ouderraad zich bezighoudt met allerlei zaken die te maken hebben met activiteiten naast het onderwijs is de deelraad bedoeld om ouders en personeel inspraak te geven in zaken die het onderwijs zelf betreffen.

Voor nadere informatie kunt u via de school contact opnemen met de voorzitter van de deelraad (dhr. De Kluijver).