Begeleiding en ondersteuning

De coach 

Elke leerling heeft een coach die voor een aantal jaren de leerling begeleidt. De coach heeft regelmatig contact met de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers. Hierdoor bouwt de coach met de leerling en zijn ouders een vertrouwensband op, waardoor de begeleiding van de leerling zo optimaal mogelijk kan verlopen en de lijnen kort blijven. De coach helpt ook met andere schoolse zaken, zoals keuze voor herkansingen of vakkenpakket en stuurt aan als er extra hulp nodig is.Wekelijks vinden gesprekken tussen coach en leerling plaats en op regelmatige basis zijn er ook gesprekken met ouders en leerling.De gezamenlijke coaches van een leerjaar verzorgen ook de activiteiten van het leerjaar, zoals uitstapjes en schoolkampen. 

Monitoren van de ondersteuningsbehoefte. 

Met alle geplaatste leerlingen en hun ouders wordt nog voor het begin van het schooljaar een gesprek gevoerd, waarin in beeld wordt gebracht wat deze specifieke leerling nodig heeft.Indien nodig neemt de ondersteuningscoördinator nog apart contact op indien er zeer specifieke behoeftes zijn, zodat hier direct bij de start rekening mee kan worden gehouden.In de eerste week van het schooljaar worden door een extern bureau, de Nio, Drempel en Npvj-toets afgenomen. Ook worden de leerlingen gemonitord met het cito-volgsysteem. Met de coach, afdelingsleider, ondersteuningscoördinator en orthopedagoog worden de uitslagen van al deze testen besproken.In de gesprekken met de coach worden verdere afspraken gemaakt en wordt (tijdelijk) extra hulp ingezet indien nodig. Zo bieden wij met onze professionals op school een leerlinggerichte aanpak. 

Schoolwerkbegeleiding 

Naast de flexibele uren, waarin leerlingen hun schoolwerk kunnen (af-)maken onder leiding van een docent, is er ook de mogelijkheid om voor een periode externe huiswerkbegeleiding te krijgen op school onder leiding van een orthopedagoog in kleine groepjes. 

Trainingen in de school 

Jaarlijks vinden de volgende trainingen plaats: 

  • Faalangsttraining 
  • Rots- en watertraining 
  • Examenstress training 

Dyslexie  

Bij leerlingen van wie is aangetoond dat ze dyslectisch zijn, houdt de school o.a. rekening door te faciliteren, met extra tijd en een groot aantal mogelijkheden die per leerling worden ingezet in de vorm van maatwerk. denk aan werken op de computer, een voorleesprogramma, mondeling overhoren en wat verder nodig en mogelijk is. Dit wordt in overleg met de leerling, ouders en coach ingezet.  

Dyslexie-onderzoek 

Naar aanleiding van de dossierscreening en afgenomen testen aan het begin van het schooljaar in klas 1 wordt eventueel verder onderzoek uitgevoerd naar mogelijke dyslexie.  

Speciale leerlingbegeleiding 

Naast de begeleiding van de coach kan een leerling ook begeleid worden door een speciale leerlingbegeleider. We hebben binnen de school externe deskundigen die ingezet kunnen worden bij problemen op sociaal-emotioneel gebied of gedrag. Deze inzet van deze begeleiding wordt gecoördineerd door de ondersteuningscoördinator.

De ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator gaat over de inzet van faciliteiten en inzet van begeleiding van leerlingen. Ook speelt de ondersteuningscoördinator een rol in het afstemmen met de hulpverlening buiten school wanneer dit nodig is.

Schoolmaatschappelijk werk 

Wekelijks is de schoolmaatschappelijk werker (SMW) in de school aanwezig om leerlingen te helpen die bijzondere ondersteuning nodig hebben. Met name problemen waar eventueel ouders of hulp van buiten voor nodig zijn.  

Begeleider passend onderwijs 

De begeleider passend onderwijs (BPO) is twee dagen per week aanwezig om leerlingen te helpen met sociaal-emotionele of gedragsmatige problemen. Ook kan zij het team ondersteunen bij de aanpak van leerlingen met adhd, faalangst, plannen, concentratieproblemen enz.

Schoolondersteuningteam 

De school kent een ervaren schoolondersteuningsteam (SOT) dat o.a. bestaat uit de afdelingsleider,  de ondersteuningscoördinator, de begeleider passend onderwijs, schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en de schoolverpleegkundige. Zij komen 5 keer per jaar bijeen om de leerlingen te bespreken waarvoor school overstijgende ondersteuning nodig is.